ترجمه فارسی هشت های دیوانه تر

persian2The first edition of Crazier Eights has been translated into Persian/Farsi by Marzieh Babaeian Jelodar. (Go here to see the cards in English, and the rules can be found here.)

ترجمه شده توسط مرضیه بابائیان جلودار

هشت های دیوانه تر یک بازی کارتی فانتزی با کار هنری عالی و تقابل کارتی جذاب می باشد. برای بازی کردن، بازیکن ها به نوبت یک کارت بیرون می کشند، و تا یک کارت دور می اندازند، و یک کارت را برای یک تاثیر بازی می کنند. اولین بازیکنی که هیچ کارتی در دست نداشته باشد برنده می شود..

محتوا: 52 کارت و قوانین مفصل

سن 13+

10-30 دقیقه

2-4 بازیکن

© 2014 – 2015 جیمز گری

سند قوانین

rules document

کارت ها

b01 stream of life b02 malevolent minions b03 elven princess b04 trade b05 research b06 tempest b07 castle b08 devious dragon b09 potion of vitality b10 forbidden knowledge b11 death b12 timeshift b13 angel of hope g01 stream of life g02 malevolent minions g03 elven princess g04 trade g05 research g06 tempest g07 castle g08 devious dragon g09 potion of vitality g10 forbidden knowledge g11 death g12 timeshift g13 angel of hope o01 stream of life o02 malevolent minions o03 elven princess o04 trade o05 research o06 tempest o07 castle o08 devious dragon o09 potion of vitality o10 forbidden knowledge o11 death o12 timeshift o13 angel of hope p01 stream of life p02 malevolent minions p03 elven princess p04 trade p05 research p06 tempest p07 castle p08 devious dragon p09 potion of vitality p10 forbidden knowledge p11 death p12 timeshift p13 angel of hope

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s