ترجمه فارسی هشت های دیوانه تر

persian2The first edition of Crazier Eights has been translated into Persian/Farsi by Marzieh Babaeian Jelodar. (Go here to see the cards in English, and the rules can be found here.)

ترجمه شده توسط مرضیه بابائیان جلودار

هشت های دیوانه تر یک بازی کارتی فانتزی با کار هنری عالی و تقابل کارتی جذاب می باشد. برای بازی کردن، بازیکن ها به نوبت یک کارت بیرون می کشند، و تا یک کارت دور می اندازند، و یک کارت را برای یک تاثیر بازی می کنند. اولین بازیکنی که هیچ کارتی در دست نداشته باشد برنده می شود. Continue reading